Błędy budowlane, dlaczego je popełniamy? Czym są?

Błędy budowlane są nieodłącznym elementem procesu inwestycyjnego i mogą pojawić się na każdym jego etapie: zarówno w fazie przygotowawczej czy projektowej, jak i w trakcie realizacji i przekazywania użytkownikom. O ile jednak powinniśmy się pogodzić z tym, że od czasu do czasu wszędzie mogą się zdarzyć drobne niedociągnięcia czy irytujące lapsusy, o tyle poważne błędy budowlane generują duże koszty, bywają przyczyną awarii, a nawet katastrof budowlanych. I tu oczywiście nie ma już miejsca na żarty.

Czym zatem są błędy budowlane i jakie ich rodzaje możemy wyróżnić? Dlaczego w ogóle się zdarzają? Jakie są największe błędy budowlane i jak nowoczesne oprogramowanie dla nieruchomości może pomóc zminimalizować ryzyko ich wystąpienia?

Błędy budowlane: czym są?

Błędy budowlane to braki w konstrukcji budowlanej, których nie przewidzieli projektanci lub budowniczowie podczas konstruowania danego obiektu. Mogą to być zarówno wady zewnętrzne, jak i wewnętrzne (w ścianach, podłogach). Do najczęstszych przyczyn ich występowania należą:

  • wady projektowe;
  • błędy wykonawcze;
  • brak kontroli jakości na różnych etapach prac;
  • nieprzestrzeganie norm technicznych dotyczących materiałów i urządzeń budowlanych.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje wad budowlanych:

Wady prawne – występują wtedy, gdy wykonawca użył materiałów lub urządzeń stanowiących własność lub obciążonych prawem osoby trzeciej (np. skradzionych), lub użył materiałów i urządzeń niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Wady fizyczne – to odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej, nie spełniające podstawowych wymagań bezpieczeństwa:

  • wady jawne – wykryte przed ostatecznym odbiorem budynku,
  • wady materiałowe – takie, które uniemożliwiają funkcjonowanie obiektu i pełnienie przypisanej mu roli,
  • wady ukryte – takie, które powinny ujawnić się w okresie gwarancji lub rękojmi,
  • wady trwałe – wady fizyczne, z którymi obiekt budowlany może funkcjonować,
  • wady złośliwie ukryte – takie, o których wykonawca wiedział w chwili wykonywania robót budowlanych.

Przyczyny powstawania błędów budowlanych

Błędy i awarie budowlane są jedną z najczęstszych przyczyn szkód majątkowych, obrażeń ciała, utraty życia i zanieczyszczenia środowiska. Występują one we wszystkich rodzajach projektów budowlanych bez względu na ich wielkość, złożoność czy typ. Najczęstsze niepowodzenia budowlane są spowodowane przez następujące czynniki:

Czynniki organizacyjne: słabe umiejętności zarządzania projektem, niewłaściwa organizacja pracy, nieskuteczny nadzór i monitorowanie;

Czynniki psychologiczne: stres, presja i motywacja;

Czynniki socjologiczne: brak komunikacji pomiędzy interesariuszami projektu (np. zespół projektowy vs. wykonawca), zły przepływ komunikacji (tj. niejasne informacje dla wszystkich interesariuszy projektu);

Czynniki fizyczne: złe warunki terenowe (np. brak lub słaba jakość gleby lub skały);

Czynniki materiałowe: niewłaściwy wybór i zastosowanie materiałów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *