Strategie korporacyjne

Strategie korporacji są definiowane jako długoterminowe plany, których celem jest osiągnięcie celów krótkoterminowych. Strategie korporacyjne są wdrażane, aby odnieść sukces poprzez wykorzystanie pięciu różnych rodzajów strategii biznesowych: operacyjnej, lewarowania, przywództwa kosztowego, różnicowania i koncentracji. Te różne typy pomogą organizacji osiągnąć jej ogólną misję i wizję, jednocześnie przynosząc zysk akcjonariuszom.

Strategia operacyjna to taka, w której firma koncentruje się na osiągnięciu swoich celów poprzez proces, technologię lub wydajność. Strategia ta ma na celu zwiększenie produkcji i obniżenie kosztów poprzez minimalizację marnotrawstwa. Strategie operacyjne są stosowane, gdy firma cierpi z powodu stagnacji wzrostu i chce zmaksymalizować swój udział w rynku w danej branży. Przykładami tej strategii są „lean manufacturing” i Six Sigma.

Strategia dźwigni finansowej

Strategia dźwigni finansowej to taka, w której firma koncentruje się na osiąganiu swoich celów za pomocą środków finansowych, takich jak pożyczki, obligacje lub inne zewnętrzne źródła finansowania. Strategia ta ma na celu zwiększenie produkcji i obniżenie kosztów poprzez maksymalizację zysków. Strategie dźwigni finansowej są stosowane, kiedy firma chce pozostać konkurencyjna i zwiększać swój udział w rynku w danej branży. Firmy stosują tę strategię, gdy osiągają granicę swoich możliwości. Bez wdrożenia tej strategii, wzrost zostałby zahamowany. Przykładem tej strategii jest finansowanie dłużne lub kapitałowe. Przykładem jest outsourcing, gdzie firma wynajmuje inną firmę, aby ta wykonała za nią jakąś operację, ponieważ nie chce zwiększać liczby pracowników w organizacji.

Strategia przywództwa kosztowego to taka, w której firma dąży do zapewnienia wyjątkowego poziomu usług za najniższą możliwą cenę. Jest ona stosowana, gdy firma chce zmaksymalizować swój udział w rynku i zwiększyć liczbę klientów. Strategia ta ma dwie odmiany: redukcję kosztów i optymalizację cen. Odmiana tej strategii polegająca na redukcji kosztów ma na celu obniżenie całkowitego kosztu prowadzenia firmy przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości. Odbywa się to poprzez redukcję odpadów, minimalizację zasobów oraz oszczędzanie energii. Redukcja kosztów pozwala również na obniżenie cen, po których sprzedawane są produkty. Strategia optymalizacji cen koncentruje się na maksymalizacji przychodów poprzez zwiększenie produkcji przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego kosztu produktu. Strategia ta redukuje koszty materiałów używanych do produkcji wyrobów, korzysta z outsourcingu, gdy jest to możliwe, i intensywnie koncentruje się na wydajności produkcji.

Strategia różnicowania

Strategia różnicowania to taka, w której firma chce zaoferować coś unikalnego i odmiennego od swoich konkurentów. Strategia ta jest stosowana, gdy firma widzi możliwość zdobycia nowych, niewykorzystanych rynków. Istnieją dwa rodzaje strategii różnicowania: oparte na kosztach i nieoparte na kosztach. Zróżnicowanie oparte na kosztach koncentruje się na dostarczaniu produktu lub usługi o niskiej cenie, natomiast zróżnicowanie nieoparte na kosztach koncentruje się na dostarczaniu produktu lub usługi o wysokiej jakości i unikalnych cechach. Strategia ta ma na celu zwiększenie sprzedaży poprzez zaspokajanie potrzeb określonego typu klientów, zwiększając w ten sposób udział w rynku.

Strategia koncentracji to taka, w której firma koncentruje się na zaspokojeniu konkretnych potrzeb, które nie są zaspokajane przez jej konkurentów. Strategia ta jest stosowana, gdy firma chce wykorzystać unikalne zasoby, które ma do dyspozycji i odróżnić się od innych firm z tej samej branży. 

Strategia wzrostu zewnętrznego

Strategia wzrostu zewnętrznego ma miejsce wtedy, gdy firma chce rozszerzyć swoją działalność na nowe rynki krajowe lub międzynarodowe bez utraty kontroli nad zasobami firmy. Strategia ta wymaga od firmy dokładnego zaplanowania i określenia, w jaki sposób wykorzysta ona swoje zasoby podczas zdobywania nowych rynków. Kiedy firma rozszerza działalność na nowe rynki, musi dokładnie zaplanować swoją strategię i określić, w jaki sposób będzie alokować zasoby. Strategia penetracji rynku występuje wtedy, gdy firma chce zwiększyć sprzedaż lub produkcję w istniejącej branży. Ten rodzaj strategii jest stosowany, gdy jest mała konkurencja i istnieje możliwość ekspansji na niewykorzystany rynek.

Wszystkie pięć strategii przyczynia się do ogólnej strategii firmy i pomaga osiągnąć cele krótkoterminowe, aby kontynuować drogę do osiągnięcia celów długoterminowych. Każdy rodzaj strategii został opracowany, aby pomóc organizacji w osiągnięciu jej ogólnej misji i wizji przy jednoczesnym zapewnieniu zwrotu dla akcjonariuszy. Firmy często stosują kilka strategii jednocześnie, aby zmaksymalizować swój udział w rynku i zwiększyć zyski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *